Bezpieczne przedszkole


Przedszkole to placówka opiekuńczo - wychowawcza, której głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci. Konsekwentnie od lat podejmujemy działania edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze nakierowane na bezpieczeństwo naszych wychowanków. Podejmujemy działania kształtujące zarówno u dzieci jak i u rodziców postawę dbania o zdrowie i życie dzieci.

Zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo uczniów, mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów. W związku z czym podjęliśmy wszelkie działania, aby spełnić obowiązek przypomnienia i przedstawienia dokumentacji wewnętrznej opisującej zapewnienie bezpieczeństwa na terenie naszego przedszkola oraz wskazanie osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

 

"Standardy ochrony dzieci" -

to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni. 

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo tutaj:

e-bip.org.pl/ekoludki/22186 

 

"Zbiór procedur - Bezpieczne przedszkole"

 • Szczegółowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu są dostępne dla każdego rodzica u wychowawców grup
 • "Skrzynka zaufania" - skrzynka przeznaczona na sygnały alarmowe, znajduje się w holu przedszkola. Więc jeśli zauważyłeś niepokojące zachowania, czy sygnały wskazujące na zagrożenie zdrowia psychicznego, czy fizycznego dziecka, zawiadom nas o tym!
 • informacje na temat zapewnienia przez placówki oświatowe dzieciom bezpieczeństwa można odszukać również na stronie internetowej programu Bezpieczna szkoła +

http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

Działania dotyczące bezpieczeństwa podejmowane w naszym przedszkolu:

 • Program wychowania i edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" 
 • Przyjaciele Zippiego (bezpieczeństwo psychiczne)
 • Program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" 
 • "Program edukacji zdrowotnej" realizowany we wszystkich grupach wiekowych
 • "Będę przedszkolakiem" - Program adaptacyjny, Magdalena Jarek- Rogowska, program autorski- realizowany w grupie 3-latków podczas dni adaptacyjnych
 • "Kodeks Przedszkolaka, czyli zbiór zasad i norm obowiązujących w przedszkolu" opracowany przez członków rady pedagogicznej- realizowany we wszystkich grupach wiekowych
 • Innowacja pedagogiczna " Świadomi wysokich technologii ", Justyna Sierpińska- realizowany we wszystkich grupach wiekowych
 • Teatrzyki o tematyce profilaktycznej - dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
 • Współpraca z policją, strażą pożarną, ratownictwem medycznym
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi: pielęgniarka, strażak, policjant, rehabilitantka itp.
 • Tematyka kompleksowa zajęć kształtujących postawę dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci
 • Realizacja programu profilaktycznego „Chronimy dzieci"
 • Procedura "Niebieskiej Karty"

Instytucje wspierające

 • Policja, Straż Pożarna, Pogotowie 112
 • Komisariat Policji: 95 721 04 00
 • Straż Pożarna 95 733 84 82
 • Pogotowie energetyczne 800 111 992
 • Pogotowie gazowe                                                                          (95) 992
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze 068 324 49 00
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 95 752 26 38
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                           95 752 30 33
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 95 752 37 16
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka
 • Bezpieczna szkoła + 
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

- Infolinia dla młodzieży     116 111
- Infolinia dla dorosłych     800 100 100

 

 • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli  800 080 222


 PROCEDURA „NIEBIESKA KARTA" - obowiązująca w Przedszkolu Miejskim nr 3 "Ekoludki"

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie jednolitej procedury działań interwencyjnych prowadzonych przez szkołę i nakłada na placówki oświatowe nowy obowiązek, a mianowicie stosowanie procedury „Niebieskich Kart".

W dniu 17 października 2011 r. weszło w życie Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta", które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty. Głównym celem „Niebieskich Kart" jest usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.

W myśl nowych przepisów, szkoła zobowiązana jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty", w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie. Informacja, w ustawowym terminie 7 dni, przekazywana jest do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel oświaty. Do jego zadań - w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie - należy m. in.:

 

 1. udzielanie kompleksowych informacji o:możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 2. prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
 3. diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
 4. udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 


 Co warto wiedzieć o procedurze "Niebieskie Karty" ? 

Nie zwlekaj! Zapoznaj się z dokumentem - "Niebieska karta" 

Kontakt

EKOLUDKI - Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Niepodległości 19
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 21 84
Kadry: 95 752 23 10 
Dyrektor: 95 752 23 01 
e-mail: pm3kostrzyn@wp.pl