Oferta przedszkola

 • Atrakcje w naszym przedszkolu

  1) imprezy i uroczystości - przez cały rok w naszym przedszkolu organizujemy przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, konkursy rodzinne i wizyty ciekawych gości (policjanta, lekarza, stomatologa, weterynarza, strażaka). Wspólnie świętujemy Dzień Przedszkolaka, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Bal Karnawałowy z wodzirejem, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, dzień Ziemi, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka i pożegnanie z przedszkolem przez grupy najstarsze.
  Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Prowadzimy "zajęcia w terenie" biorąc udział w eko-lekcjach w CZG 12 i zajęciach bibliotecznych, a także odwiedzając zakłady opieki zdrowotnej, jednostkę straży pożarnej, komisariat policji i itd.
  Organizujemy wycieczki na przedstawienia teatralne do Teatru im. Osterwy i na koncerty w Filharmonii w Gorzowie Wlkp. oraz do dalszego i bliższego środowiska naturalnego: Park Narodowy „Ujście Warty", Muzeum Łąki w Owczarach, CZG 12 w Długoszynie, Stary Kostrzyn, Domek Myśliwski „Rapaczówka" itp.
  Wychowankowie nasi biorą udział w licznych konkursach i przeglądach organizowanych przez przedszkole, środowisko lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Uczestniczymy m.in. w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Miasta, Powiatowym Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna zerówka", Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, miejskim i wojewódzkim konkursie plastycznym „Kartka bożonarodzeniowa" itd.

  2) Audycje muzyczne „Pokochaj muzykę i ... bajki" ( 1 x w miesiącu) - jest to zabawna forma rozwijania zainteresowania muzyką, która rozbudza fantazję twórczą co wzbogaca świat przeżyć estetycznych dzieci. Dzieci podczas spotkań mogą bliżej poznać różne instrumenty, ich budowę i brzmienie. Pozwalają przenieść się w świat niezwykłych baśni opartych o polskie podania i legendy, ale także poznać elementy kultury innych narodów. Prezentowane są również ciekawe i barwne stroje np. ludowe, indiańskie, dworskie, hiszpańskie, baśniowe. Udział w koncertach bajkowych jest dla wszystkich przedszkolaków świetną zabawą połączoną z nauką.

  3) Współpraca z przedszkolami w Niemczech - rozpoczęła się w 1999 roku. Współpracujemy z przedszkolami w Manschnow, Golzow, Podelzig, Lebuz i Seelow. Współpraca polega na wymianie dzieci między przedszkolami. Dzieci uczestniczą w imprezach przedszkolnych organizowanych przez zaprzyjaźnione przedszkola. Spotkania są okazją do poznania w języku partnerów podstawowych zwrotów niezbędnych we wzajemnych kontaktach, zabaw, nauki piosenek i tańców oraz zapoznania z tradycją i kulturą obu krajów. Wychowankowie naszego przedszkola uczestniczą wraz z rodzicami w organizowanych przez stronę niemiecką festynach dziecięcych i rodzinnych.

  4) Innowacje i projekty edukacyjne - realizowane są w przedszkolu od wielu lat. Proponowane tematy i realizowane zadania w innowacjach i projektach wybiegają treściami poza podstawę wychowania przedszkolnego i są realizowane za zgodą i przy współudziale rodziców. Podczas realizacji innowacji i projektów dzieci zdobywają nowe doświadczenia, uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach, które poszerzają wiedzę wychowanków i rozwijają ich umiejętności oraz kształtują postawę prozdrowotną i proekologiczną. Nauczycielki do realizacji treści innowacji wykorzystują w pracy z dziećmi różnorodne metody aktywizujące. Ekoludki odbyły liczne wycieczki autokarowe, podczas których m.in. poznały nasz region, jego zabytki, faunę i florę, obserwowały sposoby utylizacji odpadów. Dzieci podejmowały również działania praktyczne związane ze zdrowym żywieniem w celu nabywania prawidłowych nawyków prozdrowotnych.


  więcej...
 • Zajęcia dodatkowe

  Oprócz obowiązującej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i uzupełnianej przez inne programy własne, w przedszkolu oferujemy możliwość wyboru i uczęszczania na bezpłatne zajęcia dodatkowe

  Zajęcia dodatkowe zawierają:
  zajęcia z języka angielskiego (2 x w tygodniu) - dzieci uczą się obcego języka głównie poprzez zabawę. Piosenki, wyliczanki, wierszyki nie tylko ćwiczą pamięć, ale także poprawną wymowę. Podczas śpiewania dzieci zapamiętują całe zwroty. Sprzyja temu melodia, rytm i ruch. Odpowiednio dobrane teksty pozwalają nauczycielowi na wprowadzanie nowego słownictwa. Zabawy, piosenki i gry urozmaicają zajęcia językowe z małymi dziećmi. Przedszkolaki chętnie się w nie bawią, a przy okazji uczą się, zapamiętując nowe słowa i zwroty. Najważniejsze, aby sprawiały radość dzieciom;

  terapia logopedyczna - opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Dzieci 3 i 4 letnie uczestniczą w profilaktycznych grupowych zajęciach logopedycznych odbywających się 1 x w tyg. i trwających 30 min. Natomiast dzieci 4 i 5 letnie z różnymi zaburzeniami mowy, języka i głosu, które po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej zostały zakwalifikowane na terapię, uczestniczą w zajęciach indywidualnych. Odbywają się one 2 x w tyg. i trwają po 30 minut. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a metody pracy dostosowywane indywidualne do każdego dziecka, aby terapia była nie tylko skuteczna, ale też przyjemna.

  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna) - są przeznaczone dla dzieci, u których obniżona sprawność funkcji psychomotorycznych utrudnia opanowanie umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia odbywają się 2 x tyg. i trwają po 30 min., prowadzi je terapeuta pedagogiczny. Terapia pedagogiczna ma pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności szkolnych, w szczególności dysleksji i umożliwienie dziecku prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

  gimnastykę korekcyjna (2 x w tygodniu) - zajęcia ( 30 min) polegają na zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń, które odpowiednio dobrane do wady - korygują ją całkowicie bądź zmniejszają. Stosowanie „ciekawych" dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciel wykorzystuje w pracy z dziećmi takie metody jak: samodzielne doświadczenia i przeżycia dziecka, zadania stawiane mu do wykonania i ćwiczenia utrwalające


  więcej...
 • Zajęcia dydaktyczne

  Podczas pobytu w przedszkolu zapewniamy dzieciom ciekawe, dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone aktywizującymi metodami nauczania oraz gry i wesołe zabawy.

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela-wychowawcę:

  Edukacja językowa - ćwiczenia i zagadki słuchowe, opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki, nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, przygotowanie do czytania i pisania;

  Edukacja poznawcza - systematyczne poszerzanie wiedzy o świecie, nauka logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, koncentracji, wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu świata, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie konieczności dbania o środowisko naturalne, edukacja matematyczna. W edukacji matematycznej opieramy się na dziecięcej matematyce prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej - gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenie;

  Edukacja społeczna - budowanie systemu wartości, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów;

  Edukacja artystyczna - słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, rytm, wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami;

  Edukacja zdrowotna - kształtowanie właściwych postaw i nawyków wśród dzieci, rozbudzanie postaw pro-zdrowotnych. W codziennej pracy cele edukacji zdrowotnej realizowane są w formie: zabaw, zajęć zorganizowanych, realizacji innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, spacerów i wycieczek, codziennych zabiegach i czynnościach higienicznych i samoobsługowych oraz udziale w ogólnopolskich programach edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków;

  Edukacja ruchowa - gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne kształtujące sprawność fizyczną i koordynację całego ciała, poprawne posługiwanie się nazwami części ciała, podejmowanie sportowej rywalizacji, poznawanie zasad dbałości i zdrowie oraz przestrzeganie ich, umiejętne określanie własnego samopoczucia, rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych fizycznie.
  Gimnastyka ogólnorozwojowa (2 x w tygodniu) prowadzona jest m.in. w oparciu o ćwiczenia Kazimiery Wlaźnik, Wacława Gniewkowskiego oraz metody: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Labana i itp. - liczne zabawy, gry, zajęcia ruchowe, które mają na celu rozwój sprawności ruchowej, świadomości i koordynacji całego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, umiejętność dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;


  więcej...
 • Zajęcia adaptacyjne

  Sierpniowe zajęcia integracyjno-adaptacyjne 
  W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy dzieci razem z rodzicami na zajęcia adaptacyjne, których celem jest m.in.:
  • łagodne i stopniowe wejście dziecka w świat przedszkolny,
  • zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,
  • stworzenie przyjaznego klimatu - atmosfery radości, poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i akceptacji,
  • poznanie swojej wychowawczymi i innych pracowników przedszkola,
  • poznanie sali dydaktycznej i otoczenia przedszkola,
  • zmniejszenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka podpiekę personelu przedszkola,
  • ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka
  • uczulenie rodziców na sytuacje trudne, spotykane przez dziecko w przedszkolu,

  Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 12.00. Rodzic towarzyszy dziecku podczas zajęć, aż do momentu jego zaadaptowania się w grupie. Podczas zabaw z innymi dziećmi zdobędzie pierwsze doświadczenia społeczne, które przygotują je do rozstania się z rodzicami. Stopniowo, w bezpiecznych warunkach będzie mogło poznać, czym jest przedszkole. Podczas zajęć adaptacyjnych realizowany jest program własny adaptacji dziecka 3 letniego do przedszkola „Będę przedszkolakiem".

   

  Wrzesień dla nowych przedszkolaków jest miesiącem adaptacyjnym

  Atrakcyjne zabawy integracyjno-poznawcze i zajęcia w sali dydaktycznej, pobyt na powietrzu, zabawy na placu przedszkolnym, czas na rozstanie z rodzicami.
  W tych wyjątkowych dniach zadbamy, żeby dzieci łagodnie weszły w świat przedszkola.
  Wspierać je będą rodzice, profesjonalnie przygotowani nauczyciele oraz psycholog dziecięcy.

   

   

  Drogi Rodzicu! Kilka wskazówek na temat przygotowania dziecka do tego ważnego startu.


  • Po pierwsze, przygotowania do tego ważnego dnia rozłóż w czasie, najlepiej na kilka miesięcy, a jednocześnie nie bądź zbyt natarczywy w przekazywaniu tej wiadomości. Koniecznie unikaj straszenia przedszkolem, np. „Zobaczysz, jak pójdziesz do przedszkola dopiero nauczysz się grzeczności",
  • Postaraj się przedstawić przedszkole w sposób pozytywny i pełen entuzjazmu. Jeśli Ty sam będziesz uważał to miejsce za właściwe dla swojego dziecka, ono samo w to uwierzy,
  • Warto stopniowo dopasowywać rytm dnia dziecka do tego, który panuje w przedszkolu: posiłki, popołudniowa drzemka, zabawa na świeżym powietrzu przed obiadkiem. Czasem też wspomnij, że o tej porze dzieci w przedszkolu np. bawią się, śpiewają, tańczą, odpoczywają, jedzą obiadek itd.
  • Koniecznie przyjdź z dzieckiem na zajęcia adaptacyjne, aby w tym czasie dziecko w Twoim bezpiecznym towarzystwie mogło samodzielnie sprawdzić, czym jest to przedszkole, o którym wspominałeś kilka razy,
  • W domu bawcie się „w przedszkole". Pomocne będą lalki, misie, klocki. Nieoceniony jest czas spędzony na malowaniu farbami, niekoniecznie pędzelkiem. Sprawdźcie, jaką frajdę sprawi im malowanie paluszkami, lepienie z plasteliny, modeliny. Ograniczeniem niech będzie tylko Wasza wyobraźnia,
  • Kupcie wspólnie obuwie, piżamkę do przedszkola, szczoteczkę do mycia zębów, pastę, która pysznie smakuje. Wybierzcie z dzieckiem przytulankę, która złagodzi lęk związany z Waszą nieobecnością,
  • Po obudzeniu opowiedzcie swojemu maluszkowi, jak będzie wyglądał jego dzień i postarajcie się, aby tak rzeczywiście było,
  • W tych pierwszych dniach postarajcie się o swój spokój. Dziecko jak gąbka wchłania wszystko to, czym Wy emanujecie. Rano wstańcie wcześniej, bez pośpiechu zjedzcie śniadanko i czas ruszać do przedszkola,
  • Na własne potrzeby ustalcie w miarę krótki czas pożegnań i dołóżcie starań, aby niezależnie od okoliczności nie trwało ono wiele dłużej. Nic tak bardzo nie utrwala płaczu dziecka, jak świadomość, że za jego pomocą może ono osiągnąć to, na czym mu zależy (np. przedłużanie pożegnania, powrót do domu),
  • Przez rozstaniem możliwie konkretnie powiedzcie dziecku, o której je odbierzecie (np. po obiadku) i koniecznie dotrzymajcie obietnicy. To dla Waszego dziecka będzie bardzo ważne.
   

   


  więcej...
 • Kółka zainteresowań

   

  W roku szkolnym 2022/2023 organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania przedszkolaków. Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. W zabawach biorą udział zarówno te dzieci, które zostały zakwalifikowane do kółek po przeprowadzonych obserwacjach i diagnozach, a także te, które w danym momencie wykazują zainteresowanie zabawami czy zadaniami organizowanymi przez n-la. W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu będą funkcjonować niniejsze kółka zainteresowań:

  • Kółko plastyczne „Kolorowe kredki"
  • Kółkobadawcze "Mali odkrywcy"
  • Kółko rozwijające wyobraźnię "Mistrzowie historyjek"


  Kółko plastyczne "Kolorowe kredki"
  Nauczyciel prowadzący: mgr Joanna Żwirko
  Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu w grupie 5 i 6 latków.

  Głównym celem wychowania dziecka w wieku przedszkolnym jest kształtowanie jego osobowości. Powinno się ono dokonywać i przejawiać we wszelkich możliwych formach aktywności. Wtedy właśnie uzewnętrzniają się jego emocje, przeżycia, nie do końca sformułowane i nazwane myśli, nie wypowiedziane słowa. Poprzez działanie dziecko wyraża siebie; jest to niezwykle ważny i „drogocenny moment" informacji o nim samym, z którego każdy nauczyciel powinien korzystać jak najczęściej. Jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej podejmowanych form aktywności jest działalność plastyczna. Pozostawia ona na długo efekt działania w postaci obrazu, rzeźby, czegoś, co widać, można dotknąć, pokazać lub komuś podarować. Aby zajęcia plastyczne spełniały swoją rolę niezbędne jest zapewnienie dziecku atmosfery ciepła i życzliwej aprobaty, całkowicie wykluczającej pośpiech, zniecierpliwienie, złośliwą krytykę i sugestywność a zapewniającej spokój i poczucie wolności.


  Cele główne:
  • pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania osobistego stosunku do rzeczywistości
  • kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbiorcy dzieła sztuki
  • rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i uzdolnień plastycznych
  • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

  Cele szczegółowe:
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej
  • wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej
  • gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik
  • rozwijanie poczucia estetyki
  • doskonalenie sprawności manualnej
  • nazywanie podstawowych materiałów plastycznych
  • bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami
  • malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
  • uwrażliwianie na piękno otoczenia
  • w zakresie wiadomości dotyczących środków wyrazu: nazywanie podstawowych barw, tworzenie barw pochodnych, rozróżnianie ich na ciepłe i zimne, tworzenie waloru barw

   

  Kółko badawcze "Mali odkrywcy"

  Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Marczewska

  Kółko badacze odbywać się będzie dwa razy w miesiącu. Udział biorą dzieci z grup 4, 5 i 6 latków.

  Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

  Cele ogólne:
  • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
  • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
  • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
  • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
  • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
  • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.

  Cele szczegółowe:
  • Aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych ( dziecko - ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje).
  • Cierpliwość w czekaniu na swój udział w badaniach.
  • Formułowanie spostrzeżeń i wniosków.
  • Posługiwanie się prostymi narzędziami.
  • Poprawne nazywanie badanych przedmiotów i zjawisk.
  • Rozumienie rzeczywistości w sposób uważny i otwarty.
  • Podejmowanie prób samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela.

  Kółko rozwijające wyobraźnię "Mistrzowie historyjek"

  Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Malaika

  Kółko odbywać się będzie dwa razy w miesiącu w grupie 5 i 6 latków.

  Rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia kreatywnego i przyczynowo-skutkowego. Na koło uczęszczają dzieci z grupy 4,5,6 latków. Cykl zajęć rozbudzających kreatywność i myślenie przyczynowo - skutkowe. Udział w zajęciach pozwala dzieciom rozbudzić wyobraźnie, wyciągać wnioski, kształtować spostrzegawczość. Są to zajęcia, których zadaniem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Dziecko uczestnicząc w zajęciach ma okazję do przeżycia ekscytującej zabawy pełnej przygód. Zajęcia uczą kreatywnego, krytycznego, nieszablonowego myślenia. Pozwalają dziecku na oryginalność, wyobraźnię, fantazję, na błądzenie w poszukiwaniach różnych rozwiązań. Uczestnictwo w tym kole pozytywnie wpływa na rozwój osobowości, samoocenę dziecka, wyzwala także pozytywne emocje. Zajęcia te umożliwiają udział w różnorodnych ćwiczeniach, działaniach, rozwijają nie tylko inwencję twórczą, kreatywność, zdolności motoryczne ale także budują relację z estetyką.

  Cele ogólne:
  - Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach,
  - Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów,
  - Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i próby układania zakończenia historyjki i jej tytułu.

  Cele szczegółowe:
  - rozpoznawanie dźwięków z otoczenia: odgłosy wydawane przez różne pojazdy,
  - kojarzenie logiczne faktóe przedstawionych na obrazkach,
  - wypowiadanie się wg kolejności na określony temat,
  - tworzenie własne zakończenia i tytułu historyjki- rozwijanie wyobraźni,
  - wiązanie przyczyny i skutku wg chronologii zdarzeń,
  - samodzielne układanie krótkiej historyjki złożonej z 3 obrazków,
  - pokolorowanie obrazka zgodnie z poleceniem nauczycielki,
  - reagowanie ruchem na umówiony sygnał.

   

   


   


  więcej...

Kontakt

EKOLUDKI - Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Niepodległości 19
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 21 84
Kadry: 95 752 23 10 
Dyrektor: 95 752 23 01 
e-mail: pm3kostrzyn@wp.pl